Golfclub de Lage Mors NGF

Lidmaatschap Golfclub de Lage Mors

Aanmelding als lid
Wanneer u lid wilt worden van Golfclub de Lage Mors - met of zonder baanrecht - vult u het aanmeldingsformulier voor de golfbaan en de golfclub volledig in. Hiermee geeft u tevens aan de jaarlijkse bijdrage op een nader te bepalen wijze te voldoen. Bij gespreid betalen is ook invullen van het SEPA-formulier nodig. Het/De ingevulde formulier(en) kunt u afgeven aan de receptie van het Aparthotel, per post opsturen, of als bijlage bij een e-mail aan ledenadministratie@golfclubdelagemors.nl. Nadat u bent ingeschreven ontvangt u van het secretariaat van de Golfclub informatie over de clubactiviteiten, alsmede uw rechten en plichten als lid.

Beëindiging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december), met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Deze opzegging dient schriftelijk/per e-mail te worden aangeboden aan het secretariaat van Golfclub de Lage Mors. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, vindt geen restitutie plaats van de jaarbijdrage of een deel daarvan.
 
Wijziging persoonlijke gegevens
Wijzigingen m.b.t. uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie van de Golfclub via ledenadmin@golfclubdelagemors.nl .

Contributie
Deze wordt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De NGF-bijdrage wordt door de NGF bepaald. De contributie voor een lid of jeugdlid bedraagt voor 2018:

  club NGF totaal
Lid volwassene € 50,00 € 17,50 € 67,50
Lid volwassene home course elders € 49,00 €   6,00 € 55,00
Jeugdlid t/m 15 jaar nihil €   8,50 €   8,50
Jeugdlid t/m 20 jaar € 24,00 €   8,50 € 32,50
Jeugdlid  t/m 20 jaar home course elders € 24,00 €   3,00 € 27,00

Deze leden ontvangen bij hun lidmaatschap van de baan twee greenfees.
Bij toetreding als lid in de loop van een kalenderjaar is over dat jaar de volledige contributie verschuldigd.

Vanaf 2016 is het mogelijk om Registratielid van de golfclub te worden. Hieronder wordt verstaan een lid voor wie wel de handicapregistratie wordt bijgehouden, maar die geen baanrecht koopt. Een ronde lopen kan dan alleen na het kopen van een greenfee.

  club NGF totaal
Registratielid € 50,00 € 17,50 € 67,50

Ook deze leden ontvangen bij hun lidmaatschap van de club twee greenfees.
Bij toetreding als lid in de loop van een kalenderjaar is over dat jaar de volledige contributie verschuldigd.

Baanrecht
Het baanrecht bedraagt voor 2018 € 712 en moet worden voldaan aan de golfbaan. Het staat dus los van de contributie van de golfclub.

De inning van de contributie loopt in 2018 - al dan niet samen met de inning van het baanrecht - via het Aparthotel Delden.

De 'rechten' die behoren bij de verschillende soorten lidmaatschap staan vermeld in bijgaand schema.